ราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

  1. ราคากลาง โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( ครั้งที่ 1 )( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ราคากลาง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ( แบบ บก.๐๖ ) ( รายละเอียดแนบท้าย )
  3. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( แบบ บก.๐๖ และรายละเอียดแนบท้าย )
  4. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( แบบ บก.๐๖ และรายละเอียดแนบท้าย )
  5. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปี พ.ศ.2562 ( แบบ บก.๐๖ ) ( รายละเอียดแนบท้าย )
  6. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปี พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ( บานเลื่อนซ้อน ) ( แบบ บก.๐๖ และรายละเอียดแนบท้าย )