ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
(รายละเอียดดังแนบ)

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกปรือ

การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกปรือ
(รายละเอียดดังแนบ)

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบ

 1. แบบรูปรายการลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
 2.  งวดงาน งวดเงิน ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
 3. ประมาณราคา แบบรูปรายการลานกีฬาอเนกประสงค์(Excel)
 4. ประมาณราคาลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
 5. หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้สำหรับปีงบประมาณ 62 
 6. แบบ บก.01 (แทนแบบ ปปช.01)
 7. แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.
 8. สูตรการคำนวณ Factor F

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่งวันที่ 15 พ.ย. – 22 พ.ย. 2561 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0892728611 ในวันและเวลาราชการ

                      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 พ.ย. ระหว่าเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.    ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )

Read moreประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบ

 1. แบบรูปรายการแบบสปช.105-29 2ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
 2. งวดงานงวดเงิน แบบสปช.105-29 2ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
 3. ประมาณราคา แบบรูปรายการอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(Excel)
 4. ประมาณราคาแบบสปช.105-29 2ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
 5. หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้สำหรับปีงบประมาณ 62
 6. แบบ บก.01 (แทนแบบ ปปช.01)
 7. แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.
 8. สูตรการคำนวณ Factor F

Read moreโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดดังแนบ

 1. แบบรูปรายการแบบ สปช. 103-26 ( 3 ห้อง)
 2. งวดงาน งวดเงิน แบบ สปช. 103-26 ( 3 ห้อง)
 3. ประมาณราคา แบบรูปรายการอาคารเรียน 3 ห้องเรียน(Excel)
 4. ประมาณราคาแบบ สปช. 103-26 ( 3 ห้อง)
 5. หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้สำหรับปีงบประมาณ 62
 6. แบบ บก.01 (แทนแบบ ปปช.01)
 7. แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.
 8. สูตรการคำนวณ Factor F

Read moreโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

โดยกำหนดให้ดูพัสดุ  จำนวน  15  รายการ  ณ  ห้องพัสดุ  ในวันที่  20 กันยายน  2561  เวลา 10.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  21  กันยายน  2561  เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุม สพป.พช.3  (  รายละเอียดดังแนบ )

Read moreประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

แจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งข้อเงิน ค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD) และค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

แจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

ค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD)   อ้างถึงหนังสือ ศธ 04108/3520

รหัสงประมาณ   2000434002110ค15

แหล่งของเงิน   6111310

ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม   อ้างถึงหนังสือ  ศธ 04108/3519

รหัสงประมาณ   2000429047000000

แหล่งของเงิน    6111220

Read moreแจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งข้อเงิน ค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD) และค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

แก้ไขเอกสาร ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แก้ไขเอกสาร  ภายในวันที่  5  กันยายน  2561 เวลาราชการ  ณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ค่าวัสดุการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

 1. โรงเรียนบ้านรังย้อย
 2. โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
 3. โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริต

 1. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
 2. โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
 3. โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

 1. โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์