ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-2071584 ในวันและเวลาราชการ ( รายละเอียดังแนบ )

Read moreประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

 364 total views,  1 views today

ประกาศโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-9368859 ในวันและเวลาราชการ ( รายละเอียดดังแนบ )

       

Read moreประกาศโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

 336 total views,  1 views today

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-2708944 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดังแนบ )

Read moreประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

 326 total views,  2 views today

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2561

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงตามหนังสือที่แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2561 ที่ ศธ 04108/4433 ลงวันที่  31 ต.ค.  2560 (กลุ่มการเงิน)

1. รายการระบบคอมพิวเตอร์  (CC1) ร.ร. จำนวน  26 แห่ง โรงเรียนยังไม่ต้องดำเนินการ เนื่องจากฝ่าย ICT ยังไม่ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ และจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. ให้ดำเนินการแต่รายการโต๊ะ – เก้าอี้ ,ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งจัดสรรให้กับโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04108/4370 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2560 เท่านั้น 

 333 total views,  1 views today

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ ร.ร. บ้านปากตก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  ร.ร. บ้านปากตก  กำหนดข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2560 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0872014559 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังแนบ  ไฟล์ประกาศ 1  ไฟล์ประกาศที่ 2

 395 total views,  1 views today

คู่มือลงทะเบียนในระบบ E-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ  

  1. สมัคร Obecmail  (  รายละเอียดดังแนบ )
  2. สมัคร ระบบ e-GP  ( คู่มือลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ )

 969 total views,  1 views today

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

งบทดลอง ประจำเดือน  สิงหาคม   2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3

Read moreงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

 115 total views,  2 views today

ขั้นตอนและวิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดิม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP
ขั้นตอนและวิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดิม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีใช้วิธีตกลงราคา โดยได้จัดทำเอกสารรับราคา หรือใช้วิธีพิเศษ โดยได้จัดทำหนังสือเชิญชวนไว้แล้ว ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาบันทึกในระบบ e-GP ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  

 294 total views,  1 views today

การประชุมวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชุมวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมได้ที่  สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน – รายการสด – OBEC Channel   http://www.obectv.tv/live.php  

  

 99 total views,  1 views today

การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐรูปแบบใหม่ ระบบ e-GP ระยะที่ 3

 

  1.  ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด
  2. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุง
  3. คู่มือใช้งำนระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
  4. คู่มือใช้งำนระบบ e-GP  กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 226 total views,  1 views today