KM การเงิน

KM การเงิน
Best Practice กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Best Practice
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223 
กรณีกู้เงินจากสถาบันการเงิน 1. หนังสือนำส่ง
2. เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ 6005
4. ข้อมูลประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
5. คำร้องขอเข้าบ้านพัก
6. หนังสือรับรองบ้านพัก
7. ทะเบียนควบคุมการจัดข้าราชการเข้าและออกจากที่พักของทางราชการ
8. แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิก (รร รับรอง)
9. แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (เขต)
10. แบบรับรองผู้ขอเบิกใหม่ (เขต)
กรณีเช่าบ้านเพื่อพักอาศัย 1. หนังสือนำส่ง
2. เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ6005
4. ข้อมูลประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
5. คำร้องขอเข้าบ้านพัก
6. หนังสือรับรองบ้านพัก
7. ทะเบียนควบคุมการจัดข้าราชการเข้าและออกจากที่พักของทางราชการ
8. แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิก (ร.ร.รับรอง)
9. แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (เขต)
10. แบบรับรองผู้ขอเบิกใหม่ (เขต)
ส่งเบิกค่าเช่าบ้าน 1. หนังสือนำส่ง
2. งบหน้าเอกสารขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ 6006
   
   

 

230 total views, 3 views today