KM พัสดุ

 

KM  พัสดุ
คู่มือสมัครเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่

1. ขั้นตอนการสมัคร OBECMAIL เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (คู่มื่อ) >> เว็บไซต์ OBECMAIL <<

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ e-GP (คู่มือ)
>>เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)<<

3. ขั้นตอนการใช้งาน OBECMAIL เพื่อเข้าสู่ระบบ e-GP ครั้งแรก
(คู่มือ)  >> เว็บไซต์ OBECMAIL <<

แบบ บก.01 – 06    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

แบบ บก.01   งานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.02   งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

แบบ บก.03   งานจ้างออกแบบ

แบบ บก.04   ค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

แบบ บก.05   ค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

แบบ บก.06    ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( รายละเอียดดังแนบ )

แบบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์  DLTV

1. แบบตรวจสอบการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ( รายละเอียดดังแนบ )

2. รายละเอียดขอบเขตของงานการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ DLTV  ( รายละเอียดดังแนบ )  ตัวอย่างนะค่ะ

แบบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายการโต๊ะเก้าอี้  และ ครุภัณฑ์ห้องสมุด

1. แบบตรวจสอบการจัดซื้อรายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ( รายละเอียดดังแนบ )

2. แบบตรวจสอบการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ห้องสมุด  ( รายละเอียดแนบท้าย )

3. แบบ บก.06    ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เอกสารต้องเพิ่มเติม 

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (รายละเอียดดังแนบ )

5. บันทึกข้อความ เสนอผลการกำหนดราคากลาง (  รายละเอียดดังแนบ )

6. ขอบเขตของงาน TOR  (  รายละเอียดดังแนบ )

7. บันทึกข้อความ  ขออนุมัติราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน ( รายละเอียดดังแนบ )

8. ตารางราคากลางตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (ตารางเปรียบเทียบ) ( รายละเอียดดังแนบ )

9. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

10. ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด

แบบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 

1. แบบตรวจสอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  ( รายละเอียดดังแนบ )  

2. แบบตรวจสอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท  ( รายละเอียดดังแนบ )

เอกสารต้องเพิ่มเติม 

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (รายละเอียดดังแนบ )

4. บันทึกข้อความ เสนอผลการกำหนดราคากลาง (  รายละเอียดดังแนบ )

5. ขอบเขตของงาน TOR  (  รายละเอียดดังแนบ )

6. บันทึกข้อความ  ขออนุมัติราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน ( รายละเอียดดังแนบ )

7. สูตรการคิดค่า K ใช้แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี

8. บันทึกควบคุมงาน

 เอกสารประกอบการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

1. แบบตรวจสอบการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุง  ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2536 (รายละเอียดดังแนบ)

2. สัญญาจ้างเพิ่มเติม กรณีคืนเงินค่าเสาเข็ม

3. บันทึกที่เกี่ยวข้อง(กรณีคืนเงินค่าเสาเข็ม) 

4. บันทึกยกเลิกประกาศฯ(กรณีไม่มีผู้มายื่นซอง)

5. บันทึกรายงานเปิดซอง(กรณีมีรายเดียว)

6. บันทึกรายงานเปิดซอง(กรณีมีหลายราย)

7. แบบฟอร์มงานตอกเสาเข็ม

8. สูตรการคิดค่า K ใช้แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี

9. บันทึกควบคุมงาน

10. ตารางเปรียบเทียบฐานราก

11. คำนวณF

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด

2. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

3. ราคากลางชุดฝึกทักษะ  ราคากลางชุดฝึกทักษะ

แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างทุกวิธี  (K) สูตรการคิดค่า K แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี
วิธีคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP  วิธีคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-bidding  วิธีเข้าระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีe-bidding
การขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา วิธีเข้าระบบการขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา
บันทึกควบคุมงาน บันทึกควบคุมงาน
วิธีเข้าระบบด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารบรรยาย พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารบรรยาย พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไฟล์คู่มือ ( PDF ) ( WORD )
รายละเอียดส่งเบิกเงินธุรการ

1. เอกสารประกอบการส่งเบิกค่าจ้างธุรการ

2. ขอบเขตธุรการ

3. กรณีไม่ได้แต่งตั้ง ข้อ 8. ในระบบ ต้องจัดทำบันทึกและคำสั่ง (รายละเอียดดังแนบ)

4. รายละเอียดแนบท้ายหนังสือข้อตกลงธุรการ

5. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง งวดที่ 2และ3

6. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง

7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ

8. ใบเสนอราคา

ขั้นตอนการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไฟล์คู่มือ ( PDF ) ( WORD )
รายละเอียดส่งเบิกเงินพี้เลี้ยงเด็กพิการ

1. เอกสารประกอบการส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

2. ขอบเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการ

3. กรณีไม่ได้แต่งตั้ง ข้อ 8. ในระบบ ต้องจัดทำบันทึกและคำสั่ง (รายละเอียดดังแนบ)

4. รายละเอียดแนบท้ายหนังสือข้อตกลงพี่เลี้ยงเด็กพิการ

5. แบบตรวจจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเฉพาะเจาะจง งวดที่ 2และ3

6. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง

7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ

8. ใบเสนอราคา

 

 3,226 total views,  10 views today