KM พัสดุ

KM  พัสดุ
คู่มือสมัครเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่

1. ขั้นตอนการสมัคร OBECMAIL เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (คู่มื่อ) >> เว็บไซต์ OBECMAIL <<

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ e-GP (คู่มือ)
>>เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)<<

3. ขั้นตอนการใช้งาน OBECMAIL เพื่อเข้าสู่ระบบ e-GP ครั้งแรก
(คู่มือ)  >> เว็บไซต์ OBECMAIL <<

แบบ บก.01 – 06    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

แบบ บก.01   งานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.02   งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

แบบ บก.03   งานจ้างออกแบบ

แบบ บก.04   ค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

แบบ บก.05   ค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

แบบ บก.06    ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( รายละเอียดดังแนบ )

แบบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

1. แบบตรวจสอบการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. แบบตรวจสอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  ( รายละเอียดดังแนบ )  

3. แบบตรวจสอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท  ( รายละเอียดดังแนบ )

4. แบบตรวจสอบการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท   ( รายละเอียดดังแนบ)

5. แบบตรวจสอบการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดดังแนบ )

 เอกสารประกอบการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

1. สัญญาจ้างเพิ่มเติม กรณีคืนเงินค่าเสาเข็ม

2. บันทึกที่เกี่ยวข้อง(กรณีคืนเงินค่าเสาเข็ม) 

3. บันทึกยกเลิกประกาศฯ(กรณีไม่มีผู้มายื่นซอง)

4. บันทึกรายงานเปิดซอง(กรณีมีรายเดียว)

5. บันทึกรายงานเปิดซอง(กรณีมีหลายราย)

6. แบบฟอร์มงานตอกเสาเข็ม

7. สูตรการคิดค่า K ใช้แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี

8. บันทึกควบคุมงาน

9. ตารางเปรียบเทียบฐานราก

10. คำนวณF

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ครุภัณฑ์การงานอาชีพ   

2. ครุภัณฑ์ดนตรี 

3. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ประถม-มัธยม

4. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

5. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษา

6. ครุภัณฑ์ห้องสมุุด

7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

8. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างทุกวิธี  (K) สูตรการคิดค่า K แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี
วิธีคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP  วิธีคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-bidding  วิธีเข้าระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีe-bidding
การขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา วิธีเข้าระบบการขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา
บันทึกควบคุมงาน บันทึกควบคุมงาน
วิธีเข้าระบบด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารบรรยาย พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารบรรยาย พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไฟล์คู่มือ ( PDF ) ( WORD )
รายละเอียดส่งเบิกเงินธุรการ

1. เอกสารประกอบการส่งเบิกค่าจ้างธุรการ

2. ขอบเขตธุรการ

3. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง งวดที่ 2และ3

4. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง

5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ

6. ใบเสนอราคา

   
   

 

748 total views, 2 views today