ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 พ.ย. 2563 ระหว่างเวลา 08:30 น.ถึง 16:30 น. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามผ่านทางอีเมล์ seatho1301@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 18 พ.ย. 2563 รายละเอียดดังแนบ (ประกาศประกวดราคา)   ( เอกสารประกวดราคา )

Loading