รายงาน งบทดลองในระบบ GFMIS

รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

  1. รายงาน  งบทดลอง  ประจำเดือน  กรกฎาคม 2560  
  2. รายงาน  งบทดลอง  ประจำเดือน  สิงหาคม  2560
  3. รายงาน งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560