ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคา ปีงบประมาณ 2566

1. ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. 

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านทางอีเมล์  somkhu1101@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566

 

2. ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. 

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านทางอีเมล์  somkhu1101@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 15 มีนาคม  2566

 

3. ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. 

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านทางอีเมล์  somkhu1101@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 17 มีนาคม  2566

 

4. ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. 

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านทางอีเมล์  somkhu1101@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2566

 

5. ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. 

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านทางอีเมล์  somkhu1101@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่  23  มิถุนายน  2566

 

Loading