ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

1. ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ประกาศราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ประกาศราคากลาง  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สำหรับ 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. ประกาศราคากลาง  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระดับประถมศึกษา สำหรับ 12 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. ประกาศราคากลาง  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับ 10 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. ประกาศราคากลาง  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Loading