ยกเลิกประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ของโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง เนื่องจาก ทบทวนวัตถุประสงค์ในการขอใช้ประโยชน์

Loading