ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

4. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 5 โครงการ

1. โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สำหรับ 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3. โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบิตการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับ 4 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

5. โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับ 10 โรงเรียน ( 2 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงิน 341,960  บาท

– อยู่ระหว่างการแจ้งลงนามในสัญญา –

2. โครงการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงิน 2,531,300  บาท

– อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง –

Loading