ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สำหรับ 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบิตการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับ 4 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Loading