ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 5 ประกาศ

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV
สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

2. ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศราคากลาง โครงการซื้อระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3. ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

4. ประกาศเชิญชวน

1. ประกาศประกวดราคา โครงการ ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. ประกาศประกวดราคา โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

5. ประกาศยกเลิกโครงการ

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

แจ้งเชิญชวน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

Loading