สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

(แบบ สขร.1) เดือนตุลาตม 2563 ถึง มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

Loading