ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จำนวน ุ6 โครงการ

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน จำนวน 860 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สำหรับ 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระดับประถมศึกษา สำหรับ 12 โรงเรียน ( 2 รายการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับ 10 โรงเรียน ( 2 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

Loading