การขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 75 รายการ โดย นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นประธาน และคณะ ในการขายทอดตลาด

Loading