ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ITA  ปี  2559

ITA  ปี  2560

ITA  ปี  2561

ITA  ปี  2562

ITA  ปี  2563

ITA  ปี  2564

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 1,504 total views,  2 views today