ITA 2564

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/plan2564/
    O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
        Website : https://financial.pbn3.go.th/rebug64/
    O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/repor2564/
    O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  Website : https://financial.pbn3.go.th/summary63/

Loading