สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดดังแนบ ( สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 )
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังแนบ ( สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 )
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังแนบ ( สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 )
  4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 )
  5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังแนบ (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 )