ITA 2565

 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/plan2565/
    22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
        Website : https://financial.pbn3.go.th/rebug65/
    23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/repor2565/
    24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  Website : https://financial.pbn3.go.th/summary64/

Loading