ITA2561

 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  ตัวชี้วัด 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
    EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)    
          – เอกสารประกอบ
    EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    
          – เอกสารประกอบ
    EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี    
         – เอกสารประกอบ

       Website :  https://financial.pbn3.go.th/buddlit/

    EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ    
          – เอกสารประกอบ

        Website :  https://financial.pbn3.go.th/repor2561/ 

        Website :  https://financial.pbn3.go.th/wp-content/uploads/2018/06/may2561.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading