ITA 2566

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/plan2566/
    20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
        Website : https://financial.pbn3.go.th/rebug66/
    21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/repor2566/
    22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  Website : https://financial.pbn3.go.th/summary65/

Loading