ITA 2562

 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/budgetplan62/
    O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
        Website : https://financial.pbn3.go.th/rebug2562/
    O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
         Website :  https://financial.pbn3.go.th/repor2562/
    O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
          – เอกสารประกอบ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        –  เอกสารประกอบ
 

Loading