ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 จำวน 23 อัตรา ( รายละเอียดดังแนบ )
 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
 3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
 4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
 7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
 8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
 9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ( รายละเอียดดังแนบ )
 10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ( บานเลื่อนซ้อน ) ( รายละเอียดดังแนบ )
 11. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)
 12. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading