การยืมเงิน / การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ.2561 

การยืมเงิน / การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ.2561 

  1. ข้าราชการครูที่จะเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. – 30 ก.ย. 61 ให้จัดส่งเอกสารถึงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายใน วันที่ 25 ก.ค. 2561
  2. สำหรับข้าราชการครูที่เข้าอบรมเสร็จสิ้นแล้วและได้สำรองจ่ายเงินไปก่อนนั้น ให้ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2561 รายละเอียดดังแนบ( ไฟล์แนบเอกสาร )

Loading