ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ปีงบประมาณ 2564

  1. ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รายละเอียดดังแนบ )
ขอบเขตของงาน-TOR-1

ปิดประกาศ-ขอบเขตของงาน

เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน-ขอบเขตของงาน-TOR

Loading