ขอบเขตของงาน (TOR)  ปีงบประมาณ 2563

  1. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( รายละเอียดดังแนบ  )
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( รายละเอียดดังแนบ )
  4. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (รายละเอียดดังแนบ)

Loading