ด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. โรงเรียนบ้าน กม.30          โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  14,800.00  บาท
 2. โรงเรียนบ้าน บุมะกรูด       โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  7,400.00  บาท
 3. โรงเรียนบ้าน หนองพลวง  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  15,800.00  บาท
 4. โรงเรียนบ้าน กองทูล        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 5. โรงเรียนบ้าน บึงสามพัน    อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 6. โรงเรียนบ้าน รวมทรัพย์     อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 7. โรงเรียนบ้าน หนองบัว       อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 8. โรงเรียนบ้าน นาสวรรค์      อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 9. โรงเรียนบ้าน สระเกษ        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 10. โรงเรียนบ้าน แก่งหินปูน    ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  100,000.00  บาท
 11. โรงเรียนบ้าน เข็มทอง       ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  150,000.00  บาท
 12. โรงเรียนบ้าน ซับไม้แดง    ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  135,000.00  บาท
 13. โรงเรียนบ้าน คลองกระจังวังไทร    อุปกรณ์วิชางานเกษตร  เงินที่ได้รับจัดสรร  61,600.00  บาท

Loading