ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ ร.ร. บ้านปากตก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  ร.ร. บ้านปากตก  กำหนดข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2560 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0872014559 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังแนบ  ไฟล์ประกาศ 1  ไฟล์ประกาศที่ 2

Loading