ประกาศประกวดราคาและประกาศเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( รายละเอียดแนบท้าย 1) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  2. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (รายละเอียดแนบท้าย 1 )  ( รายละเอียดแนบท้าย 2)
  3. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (รายละเอียดแนบท้าย 1)  (รายละเอียดแนบท้าย 2)
  4. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์  ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (รายละเอียดแนบท้าย 1) (รายละเอียดแนบท้าย 2)

Loading