ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ ราคากลาง 2,590 บาท โดยดำกหนดดูพัสดุ จ ณ ห้องพัสดุ สพป.เพชรบูณื เขต 3 ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น.  ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุครุภัณฑ์ในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10 : 00 น. ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  รายละเอียดดังแนบ

Loading