ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 หรือผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทาง อีเมล์ nikpet0909@obemail.obec.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 056-757014 ในวันและเวลาราชการ ( ประกาศประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา

Loading