ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2562

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสุทัศน์ วิเศษดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรวิชญ์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading