ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49และห้องน้ำห้องส้วนนักเรียนหญิง 4ที่ /49

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49และห้องน้ำห้องส้วนนักเรียนหญิง 4ที่ /49ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ก.พ. 2563 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทางอีเมล์ runmua2301@obecmail.obec.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-496-940-9,088-954-108-0 และ 093-236-933-5 (ประกาศการประกวดราคา )  (เอกสารประกวดราคาจ้าง)

Loading