ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 พ.ศ. 2533

ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 พ.ศ. 2533  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2564 รายละเอียดดังแนบ

สัญญจ้าง

Loading