ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพลวง เรื่อง สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง เมื่อวันที่  5  กันยายน  2562 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายวุฒิพงษ์  โกบุตร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชชาวรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading