ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง เรื่อง สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2562 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายทรงเกียรติ  สิงห์บัวขาว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading