ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

การขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน  75 รายการ  ราคากลาง  2,529.00 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ  จำนวน  75 รายการ  ณ ห้องพัสดุ  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 10.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ(การขายทอดตลาดพัสดุ)

Loading