ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างสัญญาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารพิจารณา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน  เวลา 08.30 น – 17.00 น โดย นายสมหมาย ถาวรกูลเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ และ นางสาวสมหมาย คูโคกสูง วิทยากรดำเนินการ 

Loading