ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ  ห้องประชุมหนองไผ่  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 

Loading