ประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำร่างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง

ประชุมปฏิบัติจัดทำร่างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมหนองไผ่ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563  เวลา 13.30 น.

Loading