ราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

  1. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดดังแนบ )
  4. ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดดังแนบ )

Loading