สำนักคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามเงินงบประมาณ 2563

สำนักคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  19 มิถุนายน  2563   ณ  ห้องประชุมหนองไผ่  

Loading