อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง รร.บ้านคลองกระจังวังไทร ( รายละเอียดดังแนบ  )

Loading