แก้ไขเอกสาร ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แก้ไขเอกสาร  ภายในวันที่  5  กันยายน  2561 เวลาราชการ  ณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ค่าวัสดุการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

  1. โรงเรียนบ้านรังย้อย
  2. โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
  3. โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
  4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริต

  1. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
  2. โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
  3. โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

  1. โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

 

Loading