แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2561

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงตามหนังสือที่แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2561 ที่ ศธ 04108/4433 ลงวันที่  31 ต.ค.  2560 (กลุ่มการเงิน)

1. รายการระบบคอมพิวเตอร์  (CC1) ร.ร. จำนวน  26 แห่ง โรงเรียนยังไม่ต้องดำเนินการ เนื่องจากฝ่าย ICT ยังไม่ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ และจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. ให้ดำเนินการแต่รายการโต๊ะ – เก้าอี้ ,ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งจัดสรรให้กับโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04108/4370 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2560 เท่านั้น 

Loading