โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดดังแนบ

  1. แบบรูปรายการแบบ สปช. 103-26 ( 3 ห้อง)
  2. งวดงาน งวดเงิน แบบ สปช. 103-26 ( 3 ห้อง)
  3. ประมาณราคา แบบรูปรายการอาคารเรียน 3 ห้องเรียน(Excel)
  4. ประมาณราคาแบบ สปช. 103-26 ( 3 ห้อง)
  5. หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้สำหรับปีงบประมาณ 62
  6. แบบ บก.01 (แทนแบบ ปปช.01)
  7. แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.
  8. สูตรการคำนวณ Factor F

Loading