โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบ

  1. แบบรูปรายการแบบสปช.105-29 2ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
  2. งวดงานงวดเงิน แบบสปช.105-29 2ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
  3. ประมาณราคา แบบรูปรายการอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(Excel)
  4. ประมาณราคาแบบสปช.105-29 2ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
  5. หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้สำหรับปีงบประมาณ 62
  6. แบบ บก.01 (แทนแบบ ปปช.01)
  7. แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.
  8. สูตรการคำนวณ Factor F

Loading