ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

  1. ประกาศราคากลาง โครงการซื้อระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รายละเอียดดังแนบ )
แบบ-บก.06-ระบบ

ปิดประกาศ-ราคากลาง-ซื้อระบบปฏิบัติการ

เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน-ราคากลาง-ซื้อระ

2. ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รายละเอียดดังแนบ )

ราคากลางแนบ-แบบ-บก.06-ซื้อ

ปิดประกาศ-ราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์คอมฯ

เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน-ราคากลาง-ซื้อคร

Loading