แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบการปิด/ปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

Loading